Hu Qian Wan

Hu Qian Wan - Max Nature

Kamwo-Meridian

$31.99 
SKU: MPC-HQW

Functions
Enrich yin, descend fire, and strengthen the sinews and bones

Package
100 capsules per bottle

Suggested Use
3 to 6 capsules three times per day

Ingredients
Phellodendron Bark - Huang Bai,Carapax et Plastrum Testudinis (Vinegar-fried) - Gui Ban (Cu Chao),Cyathula Root - Chuan Niu Xi,Anemarrhena Rhizome - Zhi Mu,Rehmannia Root Tuber (Prepared) - Shu Di Huang,Chinese Peony Root w/o Bark - Bai Shao,Cynomorium Stem - Suo Yang,Dong Quai - Dang Gui,Tangerine Mature Rind - Chen Pi,Ginger (Dried) - Gan Jiang