Gui Pi Wan 归脾丸

Gui Pi Wan 归脾丸 - Max Nature

Max Nature

$24.99 
SKU: NL-8G21

Packing

200 Pills per bottle

Directions
5-8 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Fu Ling (Poria), Bai Zhu (White Angelica Root), Suan Zao Ren (Jujube Seed), Huang Qi (Astragalus), Dang Shen (Codonopsis), Long Yan Rou (Scabrous Gentian), Da Zao (Jujube Fruit), Dang Gui (Dong Quai Root), Yuan Zhi (Polygala Root), Gan Cao (Licorice), Sheng Jiang (Ginger), Mu Xiang (Costus Root)