Gan Bing Zhi Ben Pian - Liver Essentials 肝病治本片

Gan Bing Zhi Ben Pian - Liver Essentials 肝病治本片 - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6G05␃Available␁Wan␂NL-6G05W␂Available␁Pian␂NL-6G05P

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Huang Qi (Astragalus), Dan Shen (Codonopsis), Bai Zhu (White Atractylodes Root), Bai Shao (Chinese Peony), Fu Ling (Poria), Chai Hu (Bupleurum Root), Yan Hu Suo (Corydalis), Gan Cao (Licorice), Zhi Qiao (Bitter Orange)