Fu Zi Li Zhong Wan

Fu Zi Li Zhong Wan - Max Nature

Max Nature

$24.99 
SKU: NL-8F15

Packing

200 Pills per bottle

Directions
5-8 pills 2-3 times a day

Ingredients
Zhi Fu Zi (Sichuan Aconite), Dang Sheng (Codonopsis), Bai Zhu (White Atractylodes Root), Pao Jiagn (Rhizoma Zingiberis Preparata), Gan Cao (Licorice)