Fu Zi Li Zhong Pian - Mid Air

Fu Zi Li Zhong Pian - Mid Air - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6F25

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Zhi Fu Zi (Sichuan Aconite), Dang Sheng (Codonopsis), Bai Zhu (White Atractylodes Root), Pao Jiagn (Rhizoma Zingiberis Preparata), Gan Cao (Licorice)