Fu Fang Zhu Li Wan 复方竹里丸

Fu Fang Zhu Li Wan 复方竹里丸 - Max Nature

Ever Spring

$20.00 
SKU: N128


Fu Fang Zhu Li Wan regulates qi flow up to relieve cough. It is used for obstinate phlegm marked by cough with sticky sputum, pain in the chest and strong pulse.

Package
200 Teapills per bottle
Net Wt. 1.2oz (33g)

Directions
8 pills, 3 times a day.

Ingredients
Xian zhu li - Succus Bambusae, Yu xing cao - Herba Houttuyniae, Shen ban xia - Rhizoma Pinelliae, Sheng jiang - Rhizoma Zingiberis Recens, Pi pa ye - Folium Eriobotryae, Jie geng - Radix Platycodi, Bo he you - Oleum Menthae