Du Huo Ji Sheng Tang

Du Huo Ji Sheng Tang - Max Nature

Max Nature

$25.99 
SKU: BP-RPDH07

Directions
1 bag over 2-4 days, boil to make tea.

Package

1 bulk bag of raw herbs