Die Da Jiu

Die Da Jiu - Max Nature

Max Nature

$26.99 
SKU: ZGTN-DDJ

Description
Used by martial artists all over the world, Die Da Jiu is the number one treatment for bruises, contusions, sprains and fractures. This recipe is particularly effective for killing pain and reducing swelling and stasis. Appropriate for stage 1 and 2 tendon and ligament injuries.

Package
2 fl oz.

Suggested Use
Apply to affected areas 2-3 times per day or as directed by a practitioner. External use only.

Ingredients
Sheng Di Huang, Tao Ren, Mu Gua, Wang Bu Liu Xing, Ze Lan, Su Mu, Cao Wu, Chuan Wu, Chen Pi, Dang Gui Wei, Ru Xiang, Mo Yao, Huang Qin, Huang Bai, Da Huang, Mu Zei, Tu Bie Chong, Zi Ran Tong, Fu Long Ye, Hong Hua, Xiang Fu, Bai Zhi, Gui Zhi, Wu Jia Pi, Bing Lang, Jiu Chen Ta, Gan Jiang, Ai Ye, Xue Yu Tan, Alcohol Base