Dan Shen Huo Xue Wan

Dan Shen Huo Xue Wan - Max Nature

Kamwo-Meridian

$19.49 
SKU: MCT-DSHXW

Functions
Invigorates Blood, regulates Qi, clears Heat and expels Toxins for patterns with symptoms such as dry, itchy, dull skin with weeping lesions where symptoms may be worse at night or with emotional stress.

Package
240 Teapills per bottle

Suggested Use
8 pills, three times per day

Ingredients
Chinese Salvia Root - Dan Shen,Zedoary Rhizome - E Zhu,Achyranthes Root - Niu Xi (Huai),Rehmannia Root Tuber (Prepared) - Shu Di Huang,Epimedium Aerial Parts - Yin Yang Huo,Eupolyphaga seu Steleophaga - Tu Bie Chong,Dong Quai - Dang Gui,Japanese Teasel Root - Xu Duan,Scythian Lamb Rhizome - Gou Ji,Desert Broomrape Stem - Rou Cong Rong,Cornu Cervi Degelatinatium (Degelatined) - Lu Jiao Shuang,Cassia Twig - Gui Zhi,Aconite (Processed) - Fu Zi (Zhi)