Cong Rong Bu Shen Wan

Cong Rong Bu Shen Wan - Max Nature

Max Nature

$6.75 
SKU: UPC-Q70

Functions
Cong Rong Bu Shen Wan is a classic Chinese herbal medicine specially formulated for male erectile dysfunction (impotence) and premature ejaculation.

Package
200 Pills per bottle
Net Wt. 1.16 oz.

Directions
5-8 Pills with warm water, 2-3 times daily.

Ingredients
Suo Yang (Herba Cynomorii), Lian Xu (Stamen Nelumbinis), Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Preparata), Yin Yang Huo (Herba Epimedii), Suan Zao Ren (Semen Ziziphi Spinosae), Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae), Fu Ling (Poria), He Shou Wu (Caulis Polygoni Multiflori)