Clean Air Teapills Qing Qi Hua Tan Wan 清气化痰丸

Clean Air Teapills Qing Qi Hua Tan Wan 清气化痰丸 - Max Nature

Max Nature

$19.99 
SKU: MW-3745

Functions
Clears Lung Heat, Resolves Phlegm, Descends and Disperses Lung Qi

Directions
8 pills, 3 times a day.

Package
200 Teapills per bottle
Net Wt. 1.2 oz (33g)

Ingredients
Pinellia ternata rhizome - Ban xia, Arisaema cum bile - Dan nan xing, Trichosanthes kirilowii seed-frost - Gua lou ren shuang, Scutellaria baicalensis root - Huang qin, Citrus reticulata peel, Prunus armeniaca seed - Chen pi, Prunus armeniaca seed - Xing Ren, Citrus aurantium fruit-immature - Zhi Shi, Poria cocos fungus - Fu Ling, Zingiber officinale rhizome-fresh - Sheng jiang, Botanical wax, Talcum Contains Tree Nuts