Chuan Xiong Cha Xiao Pian - Headache Clear

Chuan Xiong Cha Xiao Pian - Headache Clear - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6C25␃Available␁Wan␂NL-6C25W␂Available␁Pian␂NL-6C25P

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Chuan Xiong (Sichuan Lovage), Bai Zhi (Fragrant Angelica Root), Qiang Ho (Notopterygium Root), Gui Zhi (Cassia Twig), Fang Feng (Siler Root), Jung Jie (Schizonepeta), Bo He (Mint), Gan Cao (Licorice)