Chu Kou Wei Pian - Breath Refreshing

Chu Kou Wei Pian - Breath Refreshing - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6C15

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Di Huang (Rehmannia Root), Dang Gui (Angelica Root), Mu Dan Pi (Peony Bark), Huang Lian (Coptis Rhizome), Sheng Ma (Black Cohosh Rhizome), Mai Dong (Ophiopogon Tuber), Da Huang (Rhubarb Root), Hou Po (Magnolia Bark), Zhi Shi (Immature Bitter Orange)