Bu Zhong Yi Qi Tang

Bu Zhong Yi Qi Tang - Max Nature

Kamwo-Meridian

$29.99 
SKU: MPC-BZYQT

Functions
Tonify the middle burner, augment the qi, raise the yang, and lift what has sunken.

Package
100 Capsules per bottle.

Suggested Use
3 to 6 Capsules three times per day.

Ingredients
Astragalus Root - Huang Qi, Chinese Licorice Root - Gan Cao, Codonopsis Root - Dang Shen, Fresh Ginger - Sheng Jiang, Bai-Zhu Atractylodes Rhizome - Bai Zhu, Dong Quai - Dang Gui, Tangerine Mature Rind - Chen Pi, Jujube Fruit - Da Zao, Chinese Cimicifuga Rhizome - Sheng Ma, Bupleurum Root - Chai Hu