Bu Yang Huan Pian - Stroke Rehab

Bu Yang Huan Pian - Stroke Rehab - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6B50␃Available␁Wan␂NL-6B50W␂Available␁Pian␂NL-6B50P

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Huang Qi (Astragalus), Dan Shen (Chinese Salvia Root), Tao Ren (Peach Seed), Hong Hua (Safflower), Dang Gui (Dong Quai Root), Shao Yao (Chinese Peony), Di Long (Earthworm), Rou Cong Rong (Herba Cistanches), Wu Wei Zi (Schisandra Fruit), Chuan Xiong (Sichuan Lovage)