Bi Yan Pian - Sinus Clear

Bi Yan Pian - Sinus Clear - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6B45

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Cang Er Zi (Xanthium), Bai Zhi (Fragrant Angelica Root), Xin Yi Hua (Magnolia Flower), Lian Qiao (Forsythia Seed), Fang Feng (Siler Root), Jie Geng (Platycodon Root), Ye Ju Hua (Chrysanthemum), Wu Wei Zi (Schisandra), Zhu Mu (Anemarrhena) Jin Jie (Schizonepeta), Gan Cao (Chinese Licorice)