Bi Min Gan Pian - Allergy Clear

Bi Min Gan Pian - Allergy Clear - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6B40

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Cang Er Zi (Xanthium), Huo Xiang (Chinese Giant Hyssop), Bai Zhi (Fragrant Angelica Root), Xin Yi Hua (Magnolia Flower), Lian Qiao (Forsythia Seed), Jin Yin Hua (Honeysuckle), Gan Cao (Chinese Lovage Root), Pu Gong Yiang (Dandelion), Chuan Xiong (Sichuan Lovage), Man Jing Zi (Vitex Fruit Seed), Shi Shang Bai (Selaginella), Fang Feng (Siler Root), Bo He (Mint), Bai Zhu (White Atractylodes Root), Jie Geng (Platycodon Root), Dong Gua Ren (Water Melon Seed), Shi Chang Pu (Grass-Leaf Sweetflag), Hong Hua (Safflower) Chi Shao (Chinese Peony)