Ban Xia Hou Pu Pian - Qi Smooth

Ban Xia Hou Pu Pian - Qi Smooth - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6B20

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Ban Xia (Pinellia), Hou Pu (Magnolia), Fu Ling (Poria), Sheng Jiang (Ginger), Zi Su Ye (Perilla Leaf)