Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Pian - Dizzyless

Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Pian - Dizzyless - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6B15

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Gan Cao (Chinese Licorice), Zhi Ban Xia (Pinellia), Bai Zhu (White Atractylodes Root), Tian Ma (Gastrodia Root), Ren Shen (Asian Ginseng), Cang Zhu (Cang-zhu Atractylodes), Huang Qi (Astragalus), Ze Xie (Asian Water Plantain), Chen Pi (Tangerine), Bai Fu Ling (Poria), Shen Qu (Medicated Leaven), Da Mai Ya (Barley Sprout Ma), Gan Jiang (Rhizoma Zingiberis), Huang Bo (Phellodendron Stem)