Bai he Gu jin Pian 百合固金片

Bai he Gu jin Pian 百合固金片 - Max Nature

Max Nature

$5.95 
SKU: MF05

Functions

Baihe Gujin Pian Herbal Blend - Respiratory System Support

Package
30 Tablets per box, 400mg per tablet

Directions
Take 3-5 tablets 2 times a day.

Ingredients
Di Huang root, Dang Gui root, Bai He flower,Shu Di Huang root, Mar Dong root, Xuan Seng root, Bei Mu bulb, Bai Shao root, Licorice root, Jei Geng root.