Bai He Gu Jin Pian - Lung Smooth

Bai He Gu Jin Pian - Lung Smooth - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6B10

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Bai He (Lily Bulb) Di Huang (Rehmannia Root), Mai Dong (Ophiopogon Tuber), Xuan Shen (Scrophularia Root), Bei Mu (Fritillaria Bulb), Jie Geng (Platycodon Root), Gan Cao (Licorice Root), Dang Gui (Angelica Root), Bai Shao (Peony Root)