Ba Zheng San

Ba Zheng San - Max Nature

Max Nature

$26.98 
SKU: CLBZ35-BP

Package
120 Capsules per bottle
10:1 powdered extract 500 mg capsule.

Directions

3 Capsules 2 times a day.

Ingredients:
Hua Shi(Talcum)
Che Qian Zi(Semen Plantaginis)
Qu Mai(Herba Dianthi)
Bian Xu(Herba Polygoni Avicularis)
Zhi Zi(Fructus Gardeniae)
Zhi Da Huang(processed Radix Et Rhizoma Rhei)
Deng Xin Cao(Medulla Junci)
Gan Cao(Radix Glycyrrhizae)