Ba Zheng Pian - Eight Treasures

Ba Zheng Pian - Eight Treasures - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6B07

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Herba Dianthi (Qu Mai), Semen Plantaginis (Che Qian Zi), Herba Polygoni Avicularis (Bain Xu), Radix Et Rhizoma Rhei (Da Huang), Talcum (Hua Shi), Caulis Akebiae Trifoliatae (San Ye Mu Tong), Fructus Gardeniae Jasminoidis (Zhi Zi), Radix Glycyrrhizae Preparata (Zhi Gan Zao), Medulla Junci (Deng Xin Cao)