Ba Zhen Pian - Eight Treasures 八珍片

Ba Zhen Pian - Eight Treasures 八珍片 - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6B05

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Dan Shen (Salvia Root), Bai Zhu (White Atractylodes), Fu Ling (Poria), Gan Cao (Chinese Licorice), Dang Gui (Dong Quai Root), Bai Shao (Chinese Peony), Chuan Xiong (Sichuan Lovage), Shu Di Huang (Rehmannia)