Ba Ji Yin Yang Wan

Ba Ji Yin Yang Wan - Max Nature

Max Nature

$29.95 
SKU: EF-FB013

Common Name: Morinda & Epimedium Formula

Functions
For low libido, frequent urination, lower back pain and impotence.

Package
100g (3.5oz) of the concentrated granules extracted from 500g of the raw herbs.

Suggested Use
Dissolve 1-3 scoops (2-4 grams) in a cup of hot water to make a tea 2-3 times daily.

Ingredients
Ba Ji Tian, Ying Yang Huo, Gou Qi Zi, Du Zhong, Dang Gui, Bai Shao, Shan Yao, Shu Di Huang, Tu Si Zi, Shan Yu Rou, Xu Duan, Jin Ying Zi, Gan Cao, Dang Shen