Shan Zha Jiang Zhi Pian - Cholesterol Less 山楂降脂片

Shan Zha Jiang Zhi Pian - Cholesterol Less 山楂降脂片 - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6S15

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Shan Zha (Hawthorn Fruit), Dan Shen (Chinese Salvia Root), He Shou Wu (Polygonum), Zhi Da Huang (Rhubarb), Zhi Ban Xia (Pinellia), Mu Li (Oyster), Tian Kui Zi (Heavenly Mallow Seed), Zhi Nan Xing (Jack-In-The-Pulpit)