Zhi Bai Di Huang Wan

Max Nature

$15.95 
SKU: CLZB24

120 capsules per bottle
Directions :
Take 3 capsules 2 times per day. Ingredients :
Shu Di huang(cooked Radix Rehmanniae), Shan Zhu Yu(Fructus Corni), Shan Yao(Radix Dioscoreae), Ze Xie(Rhizoma Alismatis), Fu Ling(Poria), Mu Dan Pi(Cortex Moutan), Zhi Mu(Rhizoma Anemarrhenae), Huang Bai(Cortex Phellodendri)