Yin Qiao Jie Du Wan

Yin Qiao Jie Du Wan - Max Nature

Max Nature

$24.99 
SKU: NL-8Y10

DISCONTINUED 1 LEFT IN STOCK Packing

200 Pills per bottle Directions
5-8 pills, 2-3 times a day. Ingredients
Jin Yin Hua (Honeysuckle), Lian Qiao (Forsythia), Bo He (Mint), Jing Jie (Schizomepeta), Dan Dou Chi (Fermented Soybean), Niu Bang Zi (Great Burdock Fruit), Jie Geng (Platycodon Root), Dan Zhu Ye (Lophaterum), Gan Cao (Licorice)