Xin Yi San

Xin Yi San - Max Nature

Max Nature

$9.80 
SKU: ef-3-X032

Functions
Used in the treatment of perennial allergic rhinitis.

Packing

200 Pills per bottle

Directions
8 Pills 3 times a day, 30 minutes to 1 hour away from meals with 250ml of water.

Ingredients
Xin Yi, Chuan Xiong, Chuan Mu Tong, Fang Feng, Qiang Huo, Gao Ben, Sheng Ma, Bai Zhi, Zhi Gan Cao