Xiang Sha Liu Jun Wan 香砂六君子丸

Xiang Sha Liu Jun Wan 香砂六君子丸 - Max Nature

Ever Spring

$20.00 
SKU: N012

Functions
Xiang Sha Liu Jun Wan is an all natural Chinese herbal supplement used to strengthen the Spleen, harmonize the Stomach, regulate Qi, and alleviate pain.
Suggested Use
5-8 pills 2-3 times a day Package
200 Pills 180mg each
1.2oz (36g) Ingredients
Radix Codonopsis - Dang Shen, Rhizoma Atractylodis Macrocephalae - Bai Zhu, Poria - Fu Ling, Rhizome Pinelliae - Ban Xia, Fructus Amomi - Sha Ren, Radix Glycyrrhizae - Zhi Gan Cao, Rhizoma Zingiberis Recens - Sheng Jiang, Fructus Jujubae - Da Zao