Jing Zhui Tong Wan

Jing Zhui Tong Wan - Max Nature

Max Nature

$24.99 
SKU: NL-8J40

DISCONTINUED 1 LEFT IN STOCK Packing

200 Pills per bottle Directions
5-8 pills, 2-3 times a day. Ingredients
Bai Zhi (Fragrant Angelica Root), Qiang Huo (Notopterygium Root), Yan Hu Suo (Corydalis), Wei Ling Xian (Clematis Root), Ge Gen (Kudzu Root), Ru Xiang (Frankincense), Mo Yao (Myrrh), Pian Jiang Huang (Yellow Ginger), Bai Shao (Peony), Chuan Xiong (Sichuan Lovage), Dang Gui (Dong Quai Root)