Jia Wei Xiao Yao Wan 加味逍遥丸

Jia Wei Xiao Yao Wan 加味逍遥丸 - Max Nature

Max Nature

$24.99 
SKU: NL-8J06

DISCONTINUED 2 LEFT IN STOCK Packing

200 Pills per bottle Directions
5-8 pills, 2-3 times a day. Ingredients
Chai Hu (Bupleurum Root), Dang Gui (Dong Quai Root), Bai Shao (Peony), Bai Zhu (White Atractylodes Root), Fu Ling (Poria), Gan Cao (Licorice), Mu Dan Pi (Tree Peony Root Bark), Zhi Zi (Gardenia Fruit), Bo He (Mint), Sheng Jiang (Ginger)