Jia Wei Xiao Yao San

Jia Wei Xiao Yao San - Max Nature

Max Nature

$6.80 
SKU: ef-3-J014

Packing

200 Pills per bottle Directions
8 Pills 3 times a day, 30 minutes to 1 hour away from meals with 250ml of water. Ingredients
Chai Hu, Dang Gui, Bai Shao, Chao Bai Zhu, Fu Ling, Zhi Gan Cao, Bo He, Sheng Jiang, Mu Dan Pi, Zhi Zi