Huo Xue Tong Mai Wan

Huo Xue Tong Mai Wan - Max Nature

Max Nature

$24.99 
SKU: NL-8H15

DISCONTINUED 1 LEFT IN STOCK Packing

200 Pills per bottle Directions
5-8 pills, 2-3 times a day. Ingredients
San Leng (Scirpus Rhizome), E Zhu (Curcuma Phaeocaulis), San Qi (Notoginseng), Dan Shen (Salvia Root), Tao Ren (Peach Seed), Hong Hua (Safflower), Xuan Shen (Scrophularia Ningpoensis), Ze Lan (Shiny Bugleweed), Yu Jin (Radix Curcumae), Dang Gui (Dong Quai Root), Yan Hu Suo (Corydalis)