Gan Mai Da Zao Wan

Gan Mai Da Zao Wan - Max Nature

Max Nature

$24.99 
SKU: NL-8G05

Functions
Nourishes the Heart, Calms the Hun and Shen, Harmonizes the Middle Jiao Packing

200 Pills per bottle Directions
5-8 pills, 2-3 times a day Ingredients
Gan Cao (Licorice), Xiao Mai (Semen Tritici Levis), Da Zao (Jujube Fruit), Yu Jin (Radix Curcumae), Yuan Zhi (Polygala Root), Shi Chang Pu (Grass-leaf Sweetflag)