Gan Mai Da Zao Pian - Mood Right 甘麦大枣片

Gan Mai Da Zao Pian - Mood Right 甘麦大枣片 - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6G10

Functions
Nourishes the Heart, Calms the Hun and Shen, Harmonizes the Middle Jiao

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Gan Cao (Licorice), Xiao Mai (Semen Tritici Levis), Da Zao (Jujube Fruit), Yu Jin (Radix Curcumae), Yuan Zhi (Polygala Root), Shi Chang Pu (Grass-Leaf Sweetflag)