Er Long Zuo Ci Pian - Hearing Clear

Er Long Zuo Ci Pian - Hearing Clear - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6E10

Packing

200 Pills per bottle Directions
6 pills, 2-3 times a day. Ingredients
Shu Di Huang (Rehmannia), Shan Zhu Yu (Asiatic Dogwood), Mu Dan Pi (Tree Peony Root Bark), Shan Yao (Chinese Yam Rhizome), Fu Ling (Poria), Ze Xia (Asina Water Plantain), Ci Shi (Magnetite), Chai Hu (Bupleurum Root)