Du Huo Ji Shen Wan

Du Huo Ji Shen Wan - Max Nature

Max Nature

$24.99 
SKU: NL-8D18

DISCONTINUED 1 LEFT IN STOCK Packing

200 Pills per bottle Directions
5-8 pills 2-3 times a day Ingredients
Du Huo (Pubescent Angelica Root), Sang Ji Sheng (Loranthus), Du Zhong (Eucommia), Niu Xi (Achryranthes Root), Qin Jian (Large-leaf Gentian Root), Fu Ling (Poria), Rou Gui (Cassia Bark), Fang Feng (Siler Root), Dang Shen (Codonopsis), Chuan Xiong (Sichuan Lovage), Dang Gui (Dong Quai Root), Bai Shao (Chinese Peony), Shu Di Huang (Rehmannia), Gan Cao (Licorice)