Da Bu Yin - Ying Mate

Da Bu Yin - Ying Mate - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6D10

Functions

Tonifies Liver and Kidney Yin, Sedates Deficiency Fire, Alleviates Steaming Bone Syndrome
Packing

200 Pills per bottle Directions
6 pills, 2-3 times a day. Ingredients
He Shou Wu (Polygonum), Shan Zhu Yu (Asiatic Dogwood), Ze Xie (Asian Water Plantain), Xuan Shen (Schophularia Ningpoensis), Tian Zui Zi (Heavenly Mallow Seed), Mu Dan Pi (Tree Peony Root Bark), Shu Di Huang (Rehmannia), Zhi Mu (Anemarrhena Rhizome), Huang Bo (Phellodendron Stem), Gui Ban (Fresh Water Turtle Shell)