Chai Hu Long Gu Mu Li Wan

Chai Hu Long Gu Mu Li Wan - Max Nature

Max Nature

$24.99 
SKU: NL-8C05

DISCONTINUED 1 LEFT IN STOCK Packing

200 Pills per bottle Directions
5-8 pills 2-3 times a day Ingredients
Chai Hu (Bupleurum Root), Long Gu (Fossilizid), Mu Li (Oyster), Ren Shen (Asian Ginseng), Fu Ling (Poria), Huang Qin (Scutellaria Baicalensis), Gui Zhi (Cassia Twig), Zhi Ban Xia (Pinellia), Da Zao (Jujube Fruit), Da Huang (Rhubarb), Sheng Jiang (Ginger)