Shen Ling Bai Zhu San - Ginseng & Atractylodes Formula Granules - 參苓白朮散

Shen Ling Bai Zhu San - Ginseng & Atractylodes Formula Granules - 參苓白朮散 - Max Nature

Max Nature

$29.50 
SKU: STG-342

Ginseng & Atractylodes - Shen Ling Bai Zhu San - 參苓白朮散

Functions
Tonifies Spleen Qi, Harmonizes the Stomach, Transforms Dampness

Package
100g (3.5oz) of the concentrated granules extracted from 500g of the raw herbs.

Suggested Use
Dissolve 1-2 grams in a cup of hot water to make a tea 2-3 times daily.

Ingredients
Radix Ginseng (ren shen), Poria (fu ling), Rhizoma Atractylodis macrocephalae (bai zhu), Radix Glycyrrhizae (gan cao), Rhizoma Dioscoreae (shan yao), Semen Lablab album (bai bian dou), Semen Nelumbinis (lian zi rou), Radix Platycodonis (jie geng), Semen Coicis (yi yi ren), Fructus Amomi (sha ren), Fructus Jujubae (da zao).