Suan Zao Ren Tang

Suan Zao Ren Tang - Max Nature

Max Nature

$13.75 
SKU: BP-RPSZ16

English Name
Sour Jujube Decoction
PACKAGE
1 Bulk herb vacuum sealed bag
Ingredients
Suan Zao Ren (Ziziphi Spinosae Semen), Fu Ling (Poria), Zhi Mu (Anemarrhenae Rhizoma), Chuan Xiong (Chiongxiong Rhizoma), Gan Cao (Glycyrrhizae Radix)
Suggested Dose
1 bag over 2-4 days. The above dosage is doubled from the original source.