Zuo Gu Shen Jing Tong Wan 坐骨神经痛丸

Zuo Gu Shen Jing Tong Wan 坐骨神经痛丸 - Max Nature

Millennia Brand

$7.99 
SKU: UPC-Q17

Zuo Gu Shen Jing Tong Wan - Sciatica Pills

Functions
Zuo Gu Shen Jing Tong Wan is an all natural Chinese herbal supplement specifically formulated for use in cases of sciatica, arthritis and muscle pain, particularly in the lower body.

Package
200 Pills per bottle
Net Wt. 1.16 oz.

Directions
5-8 Pills with warm water, 2-3 times daily.

Ingredients
Ji Xue Teng (Caulis Spatholobi), Yan Hu So (Rhizoma Corydalis), Jin Ying Zi (Fructus Rosae Laevigatae), Xi Xian Cao (Herba Siegesbeckiae), Pian jiang Huang ( Rhizoma Wenyujin Concisa), Di Huang (Radix Rehmanniae), Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong), Qian Jin Bo (Radix Flemingiae Philippinensis)