Zi Sheng Wan

Zi Sheng Wan - Max Nature

Kamwo-Meridian

$17.39 
SKU: MCT-ZSW

Functions
Dispels food stasis, harmonizes the Stomach, tonifies the Spleen, clears Summer Heat and dispels Damp for patterns with symptoms such as pallor, fatigue, loose stools and indigestion.

Package
240 Teapills per bottle

Suggested Use
8 pills, three times per day.

Ingredients
Codonopsis Root - Dang Shen, Bai-Zhu Atractylodes Rhizome - Bai Zhu, Job's Tears Seed - Yi Yi Ren, Chinese Hawthorn Fruit - Shan Zha, Medicated Leaven - Shen Qu, Tangerine Outer Peel - Ju Hong, Euryale Seed - Qian Shi, Poria Sclerotium - Fu Ling, Chinese Yam Rhizome - Shan Yao, Barley Sprouts - Mai Ya, Sacred Lotus Seed - Lian Zi, Hyacinth Bean - Bai Bian Dou, Chinese Licorice Root - Gan Cao, Patchouli Aerial Parts - Huo Xiang, Platycodon Root - Jie Geng, Coptis Rhizome - Huang Lian, Chinese Cardamom Root - Bai Dou Kou, Asian Water Plantain Rhizome - Ze Xie