Zi Shen Zan Yu Dan

Zi Shen Zan Yu Dan - Max Nature

Max Nature

$9.80 
SKU: ef-3-Z018

Functions

Used for impotence, infertility, listlessness, aching and weakness in the lower extrematies and lower back.

Packing

200 Pills per bottle

Directions
8 Pills 3 times a day, 30 minutes to 1 hour away from meals with 250ml of water.

Ingredients
Tu Si Zi, Dang Shen, Xu Duan, Sha Ren, Bai Shao, Ba Ji Tian, Du Zhong, Bai Zhu, Gou Qi Zi, Gan Cao, Sang Ji Sheng, Ai Ye, Shu Di Huang, He Shou Wu