Zi Shen Ming Mu Tang

Zi Shen Ming Mu Tang - Max Nature

Kamwo-Meridian

$23.99 
SKU: MPC-ZSMMT

Functions
Enrich the yin, nourish the blood, tonify the qi, clear heat, resolve toxicity, and brighten the eyes

Package
100 capsules per bottle

Suggested Use
3 to 6 capsules three times per day

Ingredients
Rehmannia Root Tuber (prepared) - Shu Di Huang,Chinese Peony Root w/o Bark - Bai Shao,Dong Quai - Dang Gui,Rehmannia Root Tuber - Sheng Di Huang,Sichuan Lovage Rhizome - Chuan Xiong,Chrysanthemum Flower - Ju Hua,Platycodon Root - Jie Geng,Asian Ginseng (red) - Ren Shen (hong),Gardenia Fruit - Zhi Zi,Fragrant Angelica Root - Bai Zhi,Coptis Rhizome - Huang Lian,Chinese Licorice Root - Gan Cao,Round-Leaf Chaste Tree Fruit - Man Jing Zi,Soft Rush Pith - Deng Xin Cao,Green Tea - Lu Cha