Zhuang Yang Wan 壮阳丸

Zhuang Yang Wan 壮阳丸 - Max Nature

Ever Spring

$20.00 
SKU: N042

Functions
Zhuang Yang Wan is a traditional Chinese herb indicated for deficiency syndromes. Warm and tonify the kidney yang it is applicable for insufficiency of kidney yang marked by lumbago weakness of legs cold sensation in the lower body.

Package
200 Teapills per bottle
Net Wt. 1.27 oz (180mg)

Directions
5-8 Pills with warm water, 2-3 times daily

Ingredients
Shu di huang - Radix Rehmanniae Preparata, Shan yue - Rhizoma Dioscoreae, Tu si zi - Semen Cuscutae, Gou qi zi - Fructus Lycium Barbarum, Du zhong - Cortex Eucommiae, Shan zhu yu - Fructus Corni, Yin yang huo - Herba Epimedii, Dan shen - Radix Salviae Miltiorrhizae, Rou gui - Cortex Cinnamomi, Xian mao - Rhizoma Curculiginis, Bu gu zhi - Fructus Psoraleae