Zhong Feng Hui Chun Wan - Stroke Recovery Pill 中风回春丸

Zhong Feng Hui Chun Wan - Stroke Recovery Pill 中风回春丸 - Max Nature

Millennia Brand

$7.99 
SKU: UPC-Q16

Functions
Zhong Feng Hui Chun Wan is used to break up blood stagnation, clears the channels, invigorates blood and Qi.

Package
200 Pills per bottle

Suggested Use
5-8 Pills with warm water, 2-3 times daily

Ingredients
Radix Astragali - Huang Qi, Radix Rehmanniae - Di Huang, Radix Angelica Sinensis - Dang Gui, Radix Scutellariae - Huang Qin, Radix Paeoniae Rubra - Chi Shao, Caulis Bambusae in Taeniam - Zhu Ru, Radix et Rhizoma Rhei - Da Huang, Rhizoma Chuanxiong - Chuan Xiong, Flos Carthami - Hong Hua, Poria - Fu Ling, Radix Salviae Miltiorrzhizae - Dan Shen