Zhong Feng Hui Chun Wan 中风回春丸

Zhong Feng Hui Chun Wan 中风回春丸 - Max Nature

Ever Spring

$20.00 
SKU: N148

Functions
Zhong Feng Hui Chun Wan is used to break up blood stagnation, clears the channels, invigorates blood and Qi.

Package
200 Pills per bottle

Directions
5-8 Pills with warm water, 2-3 times daily
Herbalist may recommend a more specific dosage for individuals with specific needs

Ingredients
Radix Angelicae Sinesis - Dang Gui, Rhizoma Chuanxiong - Chuan Xiong, Flos Carthami - Hong Hua, Semen Persicae - Tao Ren, Radix Salviae Miltiorhizae - Dan Shen, Caulis Spatholobi - Ji Xue Teng, Caulis Lonicerae - Ren Dong Teng, Caulis Trachelospermi - Lou Shi Teng, Herba Lycopodti - Shen Jin Cao, Radix Eyathulae - Chuan Niu Xi, Fructus Leonuri - Chong Wei Zi