Zhi Gan Cao Tang Wan 炙甘草汤丸

Zhi Gan Cao Tang Wan 炙甘草汤丸 - Max Nature

Ever Spring

$20.00 
SKU: N132

Functions
Zhi Gan Cao Tang Wan enhances Qi flow in heart. Replenish Qi in the body. It can help patience with weak heart, palpitation and short breathe.

Package
200 Pills per bottle

Directions
5-8 Pills with warm water, 2-3 times daily

Ingredients
Radix GLycyrrhizae Praeparata - Zhi Gan Cao, Rhizoma Zingiberis Recens - Sheng Jiang, Ramulus Cinnamomi - Gui Zhi, Radix Rehmanniae - Sheng Di Huang, Radix Ophiopogonois - Mai Dong, Fructus Jujubae - Da Zao